Wokrjes Budyšin

Wokrjes při wutwarje šěrokopasmoweje syće hibićiwy

13.02.2021

Reakcija wokrjesa Budyšin na kritiku zapósłanče Zwjazka Caren Lay

Wokrjes při wutwarje šěrokopasmoweje syće hibićiwy

Budyski wokrjes reaguje na kritiku zapósłanče Zwjazka Caren Lay na pozdaću stagněrowacym wutwarje šěrokopasmoweje syće na přemysłownišćach Budyskeho wokrjesa. “Wokrjes njeje tu zaspał, ale je runje na tutym polu dosć hibićiwy”, rjeknje za šěrokopasmowy wutwar zamołwita přirjadnica Birgit Weber.

Žadanje zapósłanče je w zarjedźe wubudźiło zadźiwanje. Wšako jedna so w Budyskim wokrjesu wo tuchwilu najwjetši projekt wutwara šěrokopasmoweje syće po cyłej Němskej. Při tym sadźi wokrjes nic jenož we wobjimje projekta, ale tež w kwaliće wutwara via škleńčna nić a direktnje hač  k domowym durjam po cyłym zwjazku nowe měritka. Za přemysłownišća je so z wobzamknjenjom wokrjesneho sejmika z dnja 2. decembra 2019 přidatnje přinošowało k namołwje za šěrokopasmowu syć za hišće njewobstarane přemysłownišća. “Dźěło je so hižo wupisało, nětko sćěhuje wudawanje nadawka”, tak knjeni Weber.

Dokelž bazuje wotmołwa Zwjazkoweho knježerstwa na naprašowanje Caren Lay na podaćach atlasa šěrokopasmoweje syće Zwjazka, kotryž so jenož jónu wob lěto aktualizuje, njeje so tu aktualny staw sposrědkował. Tuchwilne přesadźenje twara šěrokopasmoweje syće w Budyskim wokrjesu njeje so tuž wobkedźbował. Knjeni Weber k tomu: “Samozrozumliwje trjebaja tajke wobšěrne projekty swój čas, štóž je z wotewrjenymaj wočomaj po wokrjesu po puću, widźi we wšelkich róžkach, zo so wjele hiba a zo so wutwarja syć.”

Po zakónčenju projekta šěrokopasmoweje syće njezmějemy tež w Budyskim wokrjesu hižo tak mjenowane “běłe blaki”. Hač budźe so na “šěrych blakach” něšto změnić, je rozsudnje wotwisnje wot spěchowacych instrumentow, kotrež su k dispoziciji.

“Bych sebi přała, zo by so knjeni Lay do medijoweho wozjewjenja pola nas wo woprawdźitym stawje informowała”, praji Birgit Weber. Wona chce zapósłanču zwjazkoweho sejma nětko pisomnje wo aktualnym stawje Budyskeho šěrokopasmoweho wutwara informować.