Wokrjes Budyšin

Strukturna změna: krajny rada Harig wita wotpohlad k wobchadnym projektam

24.09.2021

Wozjewjenje wotpohlada 23. septembra podpisali.

Wot kraja a zwjazka podpisany wotpohlad k projektam we wobchadnej infrastruktury je so w Budyskim wokrjesu pozitiwnje přiwzał. "Wot ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera docpěta zawjaznosć mjez druhim za elektrifikowanje železniskeje čary Drježdźany-Zhorjelc a wutwarom awtodróhi A4 ja witam a wjeselu so, zo  z tym k swojim přilubjenjam steji", tak krajny rada Michael Harig. Wón wuzběhny pak, zo ma k wotpohladej nětko spěšne zwoprawdźenje sćěhować. "Tute wobchadne projekty nimaja jenož enormny wuznam za Budyski wokrjes, ale za cyły wot strukturny změny potrjecheny wuchodosakski region".

Pozadk je jedyn mjez ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom a zwjazkowym wobchadnym ministerom Andreas Scheuerom 23. septembra 2021 podpisany wotpohlad mjez Swobodnym statom Sakskej a ministerstwom za wobchad a digitalnu infrastrukturu (BMVI) k wažnym železniskim a nadróžnym projektam w Swobodnym staće Sakskej. Z tym reagujetaj zwjazk a kraj na tež přez wokrjes Budyšin wuprajenu kritiku, zo pola předstajenych zwjazkowych naprawow w strukturnej změnje wažne projekty so njewobkedźbowachu. Ministerski prezident Kretschmer bě na to w jednym krótko na to wotměwacej rozmołwje z krajnym radu slubił, hišće 2021 alternatiwne financowanske móžnosće za projekty namakać.

Wozjewjeny wotpohlad wobsahuje slědowace bytostne dojednanja:

železniska čara Drježdźany - Budyšin - Zhorjelc - hranica D / PL (- Žitawa)

Elektrifikacija železniskeje čary Drježdźany - Budyšin - Zhorjelc - hranicy D / PL (- Žitawa) je jedyn z wažnych železniskich projektow w Swobodnym staće Sakskej. Ze Zwjazkom je dojednane, krótkodobnje planowanje zahajić a z tym start twarskich dźěłow w zapadnym dźělu čary wot Drježdźan hač inkluziwnje Biskopic wot 2028 zaručić. Financowanje tohole wotrězka by móhł ze srědkow tak mjenowaneho Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG ) so přewjesć, ale jenož hdyž je spěchowanjakmany. Dale by so z krajnych srědkow kofinancował. Cyłkowny wolumen za zapadny wotrězk wučinja po tuchwilnym trochowanju něhdźe 300 milionow eurow. Zwoprawdźenje zapadneho wotrězka wudospołnja ze srědkow strukturneje změny financoway a wotbočacz čaru Warnoćicy - Kamjenc - Hóznje. Za wuchodny wotrězk wot Biskopic hač k pólskej hranicy maja so planowanja dale doprědka ćěrić. Zaměr Swobodneho stata Sakska je přiwzaće wuchodneho wotrězka do prěnjorjadnych potrjebow zwjazkoweho plana wobchadnych čarow.

Wutwar zwjazkoweje awtodróhi A4

Wutwar zwjazkoweje awtodróhi A4 wot Nossena hač k pólskeje hranicy je jedyn z najwažnišich naležnosćow Swobodneho stata Sakskeje. Ze Zwjazkom je dojednane, zo ma so běžace předplanowanje hač k wujězdźe Budyšin-wuchod njezměnjene dale wjesć a hač do kónca lěta 2021 zakónčić. Deges-běrow w Budyšinje so wobchowa. Zaměr Swobodneho stata Sakska je financowanje wutwara zwjazkowej awtodróhi A4 dla trajaceho wysokeho a rosćaceho wobchada ze srědkow Zwjazka za dalokodróhi.

Saněrowanje zwjazkowej dróhi B2 we wobłuku Agra-ležownosće Lipsk

Móst zwjazkowej dróhie B2 we wobłuku Lipšćanskeje Agra-ležownosće je sylnje saněrowanja potrěbny. Zwjazk a Swobodny stat Sakska mataj město jedneje wobnowjenje mósta wariantu tunla za lěpšu. Swobodny stat Sakska ma wotpohlad, planowanje za tunl přewjesć a je spěšnje wotzamknyć. Po tym wothłosujetaj so Zwjazka a Swobodny stat Sakska k financowanju.