Wokrjes Budyšin

LernSax tež w serbskej rěči

16.01.2022

LernSax nětko tež serbsce - projekt kultusoweho ministerija

Wotnětka móža šulerki a šulerjo kaž tež wučerjo serbskich šulow w Sakskej platformu "LernSax" tež w serbskej rěči wužiwać. Kultusowe ministerstwo je projekt zhromadnje z krajnym zarjadom za šule a kubłanje a z Rěčnym centrumom Witaj zwoprawdźił. Zaměr je, přez načasne rěčne rumy, kaž medialne komunikaciske platformy a digitalne wuknjenje, aktiwne nałožowanje serbskeje rěče młodostnych spěchować.
Přistup k "LernSax" w serbskej rěči je pod www.lernsax.de móžne. Na "LernSax" namaka so tež skupina "Serbske šule", kotraž wuměnu wšitkich serbskich šulow online zmóžnja.
W Sakskej wuknu tuchwilu něhdźe 2.900 šulerkow a šulerjow serbšćinu (2.250 z wučbu po koncepciji 2plus a 650 serbšćinu jako cuzu rěč). Nimo 16 šulow, kotrež dospołnje abo zdźěla po koncepće 2plus wuwučuja, skića tež 11 zakładnych šulow předmjet serbšćinu jako cuzu rěč.
Ličba serbšćinu wuknjacych je w poslednich lětach moderatnje stupała. Na šulach, kotrež po koncepće 2plus wuwučuja, dźěła něhdźe 300 wučerkow a wučerjow.

k LernSax

Přistup k "LernSax" w serbskej rěči je pod www.lernsax.de móžne. Na "LernSax" namaka so tež skupina "Serbske šule", kotraž wuměnu wšitkich serbskich šulow online zmóžnja.